วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎคม 2560 และการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
19 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
14 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายฯ
13 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560
13 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1และ ไตรมาส 2
13 ก.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำเข้าข้อมูลการลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว และดำเนินการ 100% ในระบบ e-plan