วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
21 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
19 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ อปท.ร้องขอให้ ก.ท.และก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหาร
19 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
19 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดฯ
19 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
16 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
16 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ
16 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์