วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย
23 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังฯ
23 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว
22 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดหาพัสดุภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
22 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดหาพัสดุภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
22 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดหาพัสดุภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
21 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ต.ค. ให้แก่ อปท.
20 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบ 60 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิก เงินทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี