วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ค. 2559 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย กระทู้ปักหมุด   แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(สถ.-อปท.) LPA ประจำปี 2559
20 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย กำหนดการสงผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558
19 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย แจ้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
11 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
10 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวิจัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
07 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
07 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภูเก็ต
05 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
05 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
04 เม.ย. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย การตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 มี.ค. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย การนำเข้าข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 4 ปี และการอนุมัติแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561 ลงในระบบ e-plan
29 มี.ค. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย การนำเข้าข้อมูลการอนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ดำเนินการ 100% ลงในระบบ e-plan
28 มี.ค. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
27 มี.ค. 2560 เชียงราย เมืองเชียงราย สถ.จ.เชียงราย การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553