วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6/2561
19 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
19 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางในการปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม
19 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่ง
19 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.
19 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ เทศบาล
18 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การบันทึกข้อมูลใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
18 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท.
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าะรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน พ.ศ. 2561