วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกิน 150 กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช.ที่8/2560
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.)
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายผู้บริหาร
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2560 (มติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
13 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชุมผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต Web Conference ฯ วันศุกร์ ที่ 15 ก.ค 60
12 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โน๊ตงาน (ส่งวันที่ 13 กรกฎาคม 2560) ส่งข้อมูลบัญชีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท.
05 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารอบรมวินัยฯ
04 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2561
04 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน
30 มิ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จ.อุบลราชธานี