วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้ อปท.
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 60
19 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ บำเหน็จ บำนาญ ไตรมาส 2
19 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2
19 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บัญชีนวัตกรรมไทย
19 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8/2560
19 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
17 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัด อปท.
16 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น