วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย อสม. งวดที่ 3
22 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 3/61
22 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 61
22 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ราชการ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )
22 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย งวดที่ 1
21 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
21 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2561
21 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อปท.
21 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อปท.
21 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯจากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์