หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/01/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     .:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว164 19/01/2565 19/01/2565
.:: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว160 18/01/2565 19/01/2565
.:: การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว3 19/01/2565 19/01/2565
.:: การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157 18/01/2565 19/01/2565