หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/03/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สล. มท 0801.2/ว5737 22/03/2562 22/03/2562
.:: แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/228 22/03/2562 22/03/2562
.:: ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 กยผ. มท 0815.4/ว1250 22/03/2562 22/03/2562
.:: ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 20/03/2562 22/03/2562
.:: การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     .:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.5/ว1275 21/03/2562 22/03/2562
.:: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12 18/03/2562 22/03/2562
.:: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     .:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.กบท. มท 0808.5/ว11 18/03/2562 22/03/2562