หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/05/2565 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513 25/05/2565 26/05/2565
.:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507 24/05/2565 26/05/2565
.:: ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552 26/05/2565 26/05/2565
.:: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 กศ. มท 0816.2/ว1549 26/05/2565 26/05/2565
.:: การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
.:: [เอกสารแนบ]
กศ. มท 0816.3/ว1544 26/05/2565 26/05/2565
.:: ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ กพส. มท 0810.4/ว3609 24/05/2565 26/05/2565
.:: ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.:: [เอกสารแนบ]
สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 20/05/2565 26/05/2565
.:: ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543 26/05/2565 26/05/2565