หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/08/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: ขยายระยะเวลาการเปิดเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กศ. มท 0816.4/ว2388 10/08/2563 10/08/2563
.:: สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว100 10/08/2563 10/08/2563
.:: แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
.:: [คู่มือแบบสำรวจ]     .:: [คู่มือศูนย์การเรียนรู้]
.:: [อปท. เป้าหมาย]
กพส. มท 0810.6/ว2385 10/08/2563 10/08/2563
.:: ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กสธ. มท 0819.2/ว4642 07/08/2563 10/08/2563
.:: การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว2368 07/08/2563 10/08/2563
.:: การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เข้าเยี่ยมคารวะนายรัฐมนตรี กศ. มท 0816.5/ว2377 10/08/2563 10/08/2563
.:: ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว. มท 0820.2/ว4650 10/08/2563 10/08/2563
.:: การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2384 10/08/2563 10/08/2563
.:: การขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/11162 30/07/2563 10/08/2563
.:: ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.4/ว2365 07/08/2563 10/08/2563