หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/06/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว1599 02/06/2563 02/06/2563
.:: เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     .:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กค. มท 0803.3/ว1600 02/06/2563 02/06/2563
.:: แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563     .:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]     .:: [ตัวอย่างข้อสอบ]
กพส. มท 0810.2/ว1590 01/06/2563 02/06/2563
.:: ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้     .:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กพส. มท 0810.2/ว1588 01/06/2563 02/06/2563