รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1203  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว1204  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว1202  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1201  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1200  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว1192  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว1128  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว1194  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.1/107  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3)  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว1193  หนังสือลงวันที่: 20/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว1177  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1170  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/03/2566

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว1185  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว1178  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว1183  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว1179  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.1/ว1091  หนังสือลงวันที่: 14/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว1167  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว1161  หนังสือลงวันที่: 16/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1164  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1163  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว1148  หนังสือลงวันที่: 16/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1162  หนังสือลงวันที่: 17/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/03/2566

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว1145  หนังสือลงวันที่: 16/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/03/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/3693-3768  หนังสือลงวันที่: 16/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/03/2566

  แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว1124  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/03/2566

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว1139  หนังสือลงวันที่: 16/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/03/2566

  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว1133  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว1123  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว1119  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3649  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3648  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3647  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3646  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3645  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3644  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3643  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/3642  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan  

หน่วยงาน : กยผ.  เลขที่หนังสือ: มท 0815.4/ว51  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1125  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว1127  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.3/ว1126  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1120  หนังสือลงวันที่: 15/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1086  หนังสือลงวันที่: 14/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/03/2566

  แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน)  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว1101  หนังสือลงวันที่: 14/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 14/03/2566

  ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว1098  หนังสือลงวันที่: 14/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 14/03/2566

  การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 11 - 15  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.3/ว1097  หนังสือลงวันที่: 14/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 14/03/2566

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว1095  หนังสือลงวันที่: 14/03/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 14/03/2566