หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กพส. มท 0810.3/ว179 15/01/2562 16/01/2562
.:: การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว185 15/01/2562 16/01/2562
.:: การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 14/01/2562 16/01/2562
.:: การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 15/01/2562 16/01/2562
.:: การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 14/01/2562 16/01/2562
.:: กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว199 16/01/2562 16/01/2562
.:: การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.:: [แบบฟอร์มฯ]
กพส. มท 0810.8/ว198 16/01/2562 16/01/2562
.:: การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
.:: [บัญชีรายชื่อใหม่]     .:: [บัญชีรายชื่อเก่า]
.:: [บัญชีราย อปท.]
สน.คท. มท 0808.5/ว170 15/01/2562 16/01/2562
.:: การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว192 16/01/2562 16/01/2562
.:: มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) กพส. มท 0810.7/ว194 16/01/2562 16/01/2562