แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2679  หนังสือลงวันที่: 21/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/06/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน (จังหวัดคุณธรรม) กิจกรรมสัมมนาพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  

หน่วยงาน : กม.  เลขที่หนังสือ: มท 0804.6/ว2679  หนังสือลงวันที่: 21/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/06/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2567  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2667  หนังสือลงวันที่: 21/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/06/2567

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2661  หนังสือลงวันที่: 21/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/06/2567

  การดำเนินการกรณีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ฯ  

หน่วยงาน : กม.  เลขที่หนังสือ: มท 0804.6/ว2658  หนังสือลงวันที่: 21/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/06/2567

  การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยิน ปี 2567  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว2646  หนังสือลงวันที่: 20/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/06/2567

  โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว2645  หนังสือลงวันที่: 20/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/06/2567

  การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2635  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/06/2567

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco - School Beginner) รอบการสมัครปี 2567  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2634  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/06/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

หน่วยงาน : กม.  เลขที่หนังสือ: มท 0804.6/ว2636  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/8784-8859  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/8860-8931  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2613  หนังสือลงวันที่: 18/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว2630  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  การดำเนินการหลังจากเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เรียบร้อยแล้ว  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว2601  หนังสือลงวันที่: 18/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/06/2567

  ขอประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ใหม่ในการรับเอกสารทางไปรษณีย์  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.1/205  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว2626,ว2627  หนังสือลงวันที่: 19/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/06/2567

  รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  

หน่วยงาน : กจ.  เลขที่หนังสือ: มท 0802.3/ว2610  หนังสือลงวันที่: 18/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/06/2567

  ผลการนับคะแนนการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2604  หนังสือลงวันที่: 18/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/06/2567

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ADVOCATE Webinar หัวข้อ ส่งต่อคุณค่าความภูมิใจ สู่ก้าวต่อไปที่ยั่งยืน  

หน่วยงาน : สพบ.  เลขที่หนังสือ: มท 0807.3/ว2602  หนังสือลงวันที่: 18/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/06/2567

  แจ้งการดำเนินงานตามแผนการทำงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2600  หนังสือลงวันที่: 18/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/06/2567

  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว14  หนังสือลงวันที่: 17/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/06/2567

  ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2593  หนังสือลงวันที่: 17/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/06/2567

  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2581  หนังสือลงวันที่: 17/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/06/2567

  แจ้งเพิ่มเติมแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาด้วยกลไกท้องถิ่นต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว2586  หนังสือลงวันที่: 17/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/06/2567

  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว2577  หนังสือลงวันที่: 16/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/06/2567