ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว979  หนังสือลงวันที่: 04/03/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว894  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ....  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.2/ว27  หนังสือลงวันที่: 04/03/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว975  หนังสือลงวันที่: 04/03/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว930  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว928  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)  

หน่วยงาน : กยผ.  เลขที่หนังสือ: มท 0815.3/ว969  หนังสือลงวันที่: 04/03/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/03/2567

  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2159  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/03/2567

  ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว962  หนังสือลงวันที่: 01/03/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/03/2567

  ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.3/ว959  หนังสือลงวันที่: 01/03/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/03/2567

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว919  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/03/2567

  ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว922  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว921  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ศาลปกครอง  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.5/ว931  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว920  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.4/ว4  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว917  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.2/ว23  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว911  หนังสือลงวันที่: 29/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/02/2567

  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว902,ว903  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว892  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว879  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว888  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว880  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว893  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว895  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง (กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ)  

หน่วยงาน : กม.  เลขที่หนังสือ: มท 0804.6/ว889  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว890  หนังสือลงวันที่: 28/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว881  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  การจัดส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือก นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว875  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/02/2567

  ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.4/ว3  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/02/2567

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/2499  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/02/2567

  การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว874  หนังสือลงวันที่: 27/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/02/2567