ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

หน่วยงาน : กจ.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 03/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 03/02/2566

  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว487  หนังสือลงวันที่: 03/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 03/02/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/1740 - 1743  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 03/02/2566

  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว485  หนังสือลงวันที่: 03/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 03/02/2566

  เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว429  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว468  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว481  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว477  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/1721  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว476  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/1705-1719  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว472  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว473  หนังสือลงวันที่: 02/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/1665-1686  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2010  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/02/2566

  ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว4  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว431  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว461  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว467  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว756  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กพร.  เลขที่หนังสือ: มท 0812/ว464  หนังสือลงวันที่: 01/02/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว430  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว425  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กยผ.  เลขที่หนังสือ: มท 0815.3/ว433  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว437  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว428  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/02/2566

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว432  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว416  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว422  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว415  หนังสือลงวันที่: 31/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว406  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว736  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว393  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/01/2566

  การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว414  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/01/2566

  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว401  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/01/2566

  การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว397  หนังสือลงวันที่: 30/01/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/01/2566