หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น   New !!

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.4/ว19  หนังสือลงวันที่: 02/10/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/10/2566

  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี   New !!

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว4041  หนังสือลงวันที่: 02/10/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/10/2566

  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ   New !!

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว4047  หนังสือลงวันที่: 02/10/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/10/2566

  การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   New !!

หน่วยงาน : กพร.  เลขที่หนังสือ: มท 0812/ว4048  หนังสือลงวันที่: 02/10/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/10/2566

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   New !!

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว4022  หนังสือลงวันที่: 29/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/10/2566

  แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2564   New !!

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว25  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/10/2566

  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว4013  หนังสือลงวันที่: 29/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/09/2566

  ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว4012  หนังสือลงวันที่: 29/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/09/2566

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว4019  หนังสือลงวันที่: 29/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/09/2566

  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว4004  หนังสือลงวันที่: 29/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/09/2566

  การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว4001  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/09/2566

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กม.  เลขที่หนังสือ: มท 0804.6/ว3998  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.1/349  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว3991  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.5/ว40  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.5/ว40  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว3993  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว3994  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว3990  หนังสือลงวันที่: 28/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 28/09/2566

  การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว9056  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว3976  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว3973  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว3962  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว3963  หนังสือลงวันที่: 27/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว3957  หนังสือลงวันที่: 26/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  

หน่วยงาน : กพร.  เลขที่หนังสือ: มท 0812/ว3948  หนังสือลงวันที่: 26/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว3956  หนังสือลงวันที่: 26/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/09/2566

  แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว3958  หนังสือลงวันที่: 26/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 26/09/2566

  การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว3952  หนังสือลงวันที่: 26/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 26/09/2566

  ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กยผ.  เลขที่หนังสือ: มท 0815.4/ว3947  หนังสือลงวันที่: 26/09/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 26/09/2566