ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.5/ว12  หนังสือลงวันที่: 29/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/05/2566

  ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว2167  หนังสือลงวันที่: 26/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/05/2566

  ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2177  หนังสือลงวันที่: 29/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/05/2566

  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2171  หนังสือลงวันที่: 26/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/05/2566

  เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2157  หนังสือลงวันที่: 25/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 26/05/2566

  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.4/ว2153  หนังสือลงวันที่: 25/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 26/05/2566

  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว2156  หนังสือลงวันที่: 26/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 26/05/2566

  เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว2152  หนังสือลงวันที่: 25/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 25/05/2566

  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.2/ว69  หนังสือลงวันที่: 25/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 25/05/2566

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2150  หนังสือลงวันที่: 25/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 25/05/2566

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว2129  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 25/05/2566

  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว2114  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 25/05/2566

  ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2115  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 25/05/2566

  หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว4475  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว4476  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว2124  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว2123  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว2112  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/7020  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/7019  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/7018  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/7017  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/7016  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งเลื่อนกำหนดตรวจติดตามเพื่อนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  

หน่วยงาน : ศส.  เลขที่หนังสือ: มท 0806.2/7015  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว2113  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566

  แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.1/180  หนังสือลงวันที่: 24/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 24/05/2566