ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข )  

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข )  

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567

  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567

  แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ Excel และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (New e-LAAS) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”  

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567

  แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567

  ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567

  แนวทางสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567