ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.3/ว 6979 ลว. 2 ต.ค. 2566 | ประเภท1

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.1/ว 839 ลว 2 ต.ค. 2566 | ประเภท1

  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.5/ว6977 ลว.2 ต.ค.66 | ประเภท1

  ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.6/ว 836 ลว. 2 ต.ค. 66 | ประเภท1

  ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.6/ว 6976 ลว. 2 ต.ค. 66 | ประเภท1

  โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2567  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.5/ว 829 ลว. 29 ก.ย. 66 | ประเภท1

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.5/ว6863 ลว.29 ก.ย.66 | ประเภท1

  การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 "คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"  

ประกาศวันที่: 2 ต.ค. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.1/ว 6862 ลว 29 ก.ย. 2566 | ประเภท1

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  

ประกาศวันที่: 29 ก.ย. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.5/ว6861 ลว.29 ก.ย.66 | ประเภท1

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  

ประกาศวันที่: 29 ก.ย. 2566 | เลขที่ : ชบ 0023.5/ว6860 ลว.29 ก.ย.66 | ประเภท1