วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การประกาศรับสมัครสายงานผู้บริหาร
06 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมิถุนาย - กันยายน 2562
04 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ระเบียบ มท ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
27 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2562
25 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 10/2562
25 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือน ต.ค 62
21 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจำหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
12 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กันยายน 2562
06 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนตุลาคม 2562