วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ธ.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มท.
01 ธ.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565
01 ธ.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565
18 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรที่มีอยู่จริง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA Waste)
16 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายการก่อสร้างอาคาร ศพด./อาคารเรียนและอาคารประกอบ/สระว่ายน้ำใน รร.)
15 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565
11 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้
11 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งแนวทางการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลขยะ (หลังปรับปรุงเมนูถังขยะเปียก เมื่อวันที่ 1-7 พ.ย. 2565)
08 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
08 พ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564