วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
10 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งบรรจุ ข้าราชการหรือพนักงานสส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
10 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
07 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ี้่ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524
07 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม 2561 ฉบับเพิ่มเติม
07 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
07 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
04 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมาวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
03 ม.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)