วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
10 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 9/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
10 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม"
09 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
04 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบฯ 2563
02 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การป้องกันไม่ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม
02 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การป้องกันไม่ให้ข้าราชการ/ข้าราชการครู/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม
02 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การป้องกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครู/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม
01 ต.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2562
30 ก.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562