วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แก้ไขรหัส งปม.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับบุคลากรถ่ายโอน
09 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนทั่วสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1
09 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2562
09 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.
09 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบ e-LAAS ปี 62
07 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 61
06 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
02 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
01 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณปี 62 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส 1
01 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนทั่ว ศพด. ไตรมาสที่ 1