วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมุลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจัดเก็บได้ในเดือนสิงหาคม 2564
23 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2564
22 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม) และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม)
21 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินรายได้จากกิจการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2564
20 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่ อปท. งวดที่ 3
17 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ
14 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
14 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2564
14 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563