วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564
21 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การสำรวจข้อมูลการขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
16 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
15 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
15 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอเชิญร่วมรับฟังความพร้อมให้ข้อเสนอแนะงานเสวนา หัวข้อ “ท้องถิ่นไทย พร้อมแค่ไหนกับการจัดการขยะ”
15 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย
10 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การสำรวจประสิทธิภาพของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
08 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
08 มิ.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน