วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ธ.ค.61 - ก.พ.62
19 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญา กรณีการจ้างทีปรึกษาต่างประเทศ
14 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ธันวาคม 2561
14 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2562
11 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
07 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
06 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซ้อมความเข้าใจในการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
06 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
06 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มต 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์
06 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2562