วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562
09 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ธารทอง เรื่อง ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562
06 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06 ส.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
31 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2562
31 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสุบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 ก.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่ิงว่าวด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์