วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรสังกัดกองช่างของ อปท. เพื่อร่วมปฏิบัติงาน ในภารกิจการตรวจสอบและสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ทต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
16 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
16 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ภาคีเครือข่ายสุขภาพท้องถิ่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2565
09 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
08 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA)
08 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
05 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การตรวจติดตามนิเทศงานและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของ สถ.
05 ส.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มท.