วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
13 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2
10 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
09 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการจัดสรรภาษีธุริกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
03 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2562
27 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมุลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนธันวาคม 2562
23 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือน พ.ย 62
23 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 11/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
23 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม 2562
17 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิากยน 2562