วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินภาษีมูลเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
21 พ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนเมษายน 2563
20 พ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน 2563
19 พ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมกราคม 2563 - เมษายน 2563
14 พ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ งวดที่ 4/2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
12 พ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563
01 พ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
30 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนเมษายน 2563
23 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2563 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
22 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร