วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุริกิจเฉพาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
26 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนมีนาคม 2562
25 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
18 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคลากรของอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 3
17 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาส 3
17 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส 3
17 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
10 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เม.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่ อปท ประจำเดือน ธันวาคม 2561 งวดที่ 3/2562