วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึง มีนาคม 2562
14 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
13 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
06 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562
30 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2562
30 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงราย
30 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาย งวดที่ 12/2562 ประจำเดือน กันยายน 2562
28 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมุลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนมกราคม 2563
22 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ธันวาคม 2562
22 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือน ธ.ค. 62