วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่
24 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
21 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับบำเหน็จตกทอด
21 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับบำนาญพิเศษของทายาท
21 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับบำนาญตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
21 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับบำนาญหรือบำเหน็จปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 5/2562
20 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 มิ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย