วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ม.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
06 ม.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2563
04 ม.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น (อำเภอ)
04 ม.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงราย)
04 ม.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.)
30 ธ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
30 ธ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมุลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนธันวาคม 2563
29 ธ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
25 ธ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563
22 ธ.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2563