การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 03 พ.ค. 2567

  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 02 พ.ค. 2567

  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 02 พ.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567  

ประกาศวันที่: 29 เม.ย. 2567

  การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 25 เม.ย. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567  

ประกาศวันที่: 25 เม.ย. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567  

ประกาศวันที่: 03 เม.ย. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567  

ประกาศวันที่: 01 เม.ย. 2567

  แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  

ประกาศวันที่: 28 มี.ค. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2/2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  

ประกาศวันที่: 25 มี.ค. 2567