วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การบันทึกข้อมูลในทะเบียบประวัติ ผ่านระบบ LHR
21 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ กสถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
21 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
21 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.
10 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่าง
09 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ
09 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ "งานก่อสร้าง"
08 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของ อปท.
07 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐฯ
06 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น