วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST
19 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2561
17 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม
17 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
17 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย งวดที่3
13 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561
12 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กำับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
12 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
12 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561