วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 เม.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของ ทต.สุนทรภู่ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563
09 เม.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอส่งหนังสือ "คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563"
02 เม.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
01 เม.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2564
29 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563
25 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2564
25 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยนารี
23 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
23 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน