การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 3109

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565  

ประกาศวันที่: 10 ก.พ. 3109

  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  

ประกาศวันที่: 20 มี.ค. 2566

  ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

ประกาศวันที่: 17 มี.ค. 2566

  การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  

ประกาศวันที่: 17 มี.ค. 2566

  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๖  

ประกาศวันที่: 17 มี.ค. 2566

  ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

ประกาศวันที่: 17 มี.ค. 2566

  การเพิ่มประสิทธิภาพและความควบคุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  

ประกาศวันที่: 17 มี.ค. 2566

  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รุ่นที่ 6 - 10  

ประกาศวันที่: 16 มี.ค. 2566

  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566  

ประกาศวันที่: 16 มี.ค. 2566