การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565  

ประกาศวันที่: 10 ก.พ. 3109

  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4  

ประกาศวันที่: 24 ก.ค. 2567

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4  

ประกาศวันที่: 24 ก.ค. 2567

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4  

ประกาศวันที่: 24 ก.ค. 2567

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4  

ประกาศวันที่: 24 ก.ค. 2567

  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4  

ประกาศวันที่: 23 ก.ค. 2567

  เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

ประกาศวันที่: 23 ก.ค. 2567

  การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  

ประกาศวันที่: 19 ก.ค. 2567

  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  

ประกาศวันที่: 19 ก.ค. 2567

  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 19 ก.ค. 2567