วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การเช่ารถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แบบนำส่งรายได้ (722660) กรณีเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่า และ คืนค่ารักษาพยาบาล
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แบบนำส่งรายได้ (703993) ใช้สำหรับรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ 722660
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ
17 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
16 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทวี บุญยเกตุ