การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 3109

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565  

ประกาศวันที่: 10 ก.พ. 3109

  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567- งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ( เพิ่มเติม)  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567- งบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานสถานีสูปน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 67 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ ปี 66 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566

  ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 01 ธ.ค. 2566