วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำยม
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท.
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมและมัธยม
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท.
19 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ผลการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแบบรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊าน
17 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
17 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ฯ ฉบับที่ 4
17 ม.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นักเรียนช่วงอายุ 5-11 ปี