วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
26 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
26 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
26 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
26 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
25 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕
23 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565
19 พ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565