วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564
18 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
18 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้่องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 แ่ละโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัีดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) กรณี เงิดอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
15 ต.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง