วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 (TCAS66)
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 207
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การตอบข้อหารือเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม
30 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน
29 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. งวด เม.ย-ส.ค 2565