วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กิจกรรมขยายเครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก ปี พ.ศ. 2566
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) กรณีเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2565
02 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖
01 ธ.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ค 2565