การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 3109

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565  

ประกาศวันที่: 10 ก.พ. 3109

  คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2567  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ" จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567

  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงาน ขรก.หรือ พนง.ครูฯ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับ ขรก.หรือ พนง.ครูฯ พ.ศ. 2565  

ประกาศวันที่: 22 เม.ย. 2567