วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พย 0023.5/ว12521 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยาเดือนพฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มติ ก.ท.จ.พะเยา เดือน พฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564
30 พ.ย. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเชิญสมัครเข้าอบรม Care Manager