ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครืองข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2567   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบถึงแถลงการณ์ความห่วงใยและข้อเสนอเกี่ยวกับการมีห้องเรียนอีสปอร์ตและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของ ศพด.   

ประกาศวันที่: 17 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน)   

ประกาศวันที่: 16 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน)   

ประกาศวันที่: 16 พ.ค. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง