ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1   

ประกาศวันที่: 1 ธ.ค. 2566 |     อ่าน 2  ครั้ง

  การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน   

ประกาศวันที่: 1 ธ.ค. 2566 |     อ่าน 3  ครั้ง

  รายงานความพร้อมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา   

ประกาศวันที่: 30 พ.ย. 2566 |     อ่าน 5  ครั้ง

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners)   

ประกาศวันที่: 30 พ.ย. 2566 |     อ่าน 5  ครั้ง

  การขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย   

ประกาศวันที่: 30 พ.ย. 2566 |     อ่าน 10  ครั้ง

  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอปท. ประจำเดือนตุลาคม 2566   

ประกาศวันที่: 29 พ.ย. 2566 |     อ่าน 21  ครั้ง

  ขอเชิญประชุม   

ประกาศวันที่: 29 พ.ย. 2566 |     อ่าน 20  ครั้ง

  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1 - 3   

ประกาศวันที่: 29 พ.ย. 2566 |     อ่าน 12  ครั้ง

  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก   

ประกาศวันที่: 29 พ.ย. 2566 |     อ่าน 10  ครั้ง