ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 776 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม   

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 775 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)   

ประกาศวันที่: 21 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ 769 เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ที่ มท 0809.5/ว 8    

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ที่ ลบ 0023.2/6282 เรื่อง ระยะเวลาการพิจารณาการอุทธรณตามมาตรฐานทั่วไป   

ประกาศวันที่: 19 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ที่ มท 0809.3/ว2442 เรื่อง การกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567   

ประกาศวันที่: 18 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ที่ มท 0809.4/ว 13 เรื่อง แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2565   

ประกาศวันที่: 17 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ที่ ลบ 0023.5/ว 754 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล   

ประกาศวันที่: 17 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง

  ที่ ลบ 0023.5/ว 753 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงเเร่ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ประกาศวันที่: 17 มิ.ย. 2567 |     อ่าน 0  ครั้ง